Evakuatsioonilukustus - üldine info

Õigete evakuatsioonitarvikute olemasolust hoonetes võib sõltuda tuhandete inimeste elu ja turvalisus. Vajaduse evakuatsioonisuluste järele põhjustavad tulekahjud, suits, gaasilekked, pommiähvardused, kallaletungid jm võimalikud hoones tekkivad hädaolukorrad, mil on vajalik hoones viibivate inimeste kiire evakueerimine.

Sobiva evakuatsioonisuluse valimisel tuleb arvestada nii vastavate seadustega kehtestatud nõudmistega, ruumis potentsiaalselt viibivate isikute arvuga, ka ruumi otstarbe muutumisega - koolivõimla (kuni 60 inimest) kasutamine diskosaalina (üle 150 inimese), külastajate teadmistega hoonest ja väljapääsuteest ning kõigi kasutajate füüsiliste võimetega, samuti korduvsisenemise vajadusega ning ukse tüübiga.

Samuti tuleb arvestada inimkäitumise eripära - isegi kui hoonel on palju välisuksi, valib enamus inimesi hädaolukorras sama ukse, millest hoonesse sisenes, seega tuleks kasutada paanikaseadet ka põhisissepääsudel.

Paanikaolukord

Suurte rahvamasside reaktsioone õnnetusjuhtumite korral on raske ette ennustada ja sageli käituvad inimesed ekstreemsetes situatsioonides ebaratsionaalselt, näiteks on kino- ja teatrisaalid, restoranid, aga ka koolid, raviasutused ja muud kohad, kus võib koguneda suur hulk inimesi. Väljapääsude avamisseadmed peavad olema hõlpsalt märgatavad ning kasutatavad ilma igasuguste eelteadmiste ja abivahenditeta, et need tagaks paanikas inimeste väljapääsu ka kõige äärmuslikemas olukordades. Kui suur hulk inimesi püüab suitsuses või pimedas ruumis evakuatsiooniuksest välja pääseda, peab avamisseade võimaldama ust avada ka siis, kui esimesena ukseni jõudnu lihtsalt vastu ust surutakse või lükatakse.

Avariiolukord

Väiksem hulk inimesi ei satu hädaolukordades üldjuhul suurde paanikasse, eriti kui ollakse tuttavad hoone ja selle avariiväljapääsuteedega ning uste avamisseadmetega, näiteks kontorid ja muud tööruumid, kus inimesed sageli viibivad ning mille väljapääsuteed on neile tuttavad. Kuid ka antud juhul tuleb väljapääsudele paigaldada avariiväljapääsuseadmed, mis oleks avatavad ilma abivahenditeta.

Tuletõkkeuks või evakuatsiooniuks

Tuletõkkeuks vastab teatud tulepüsivusnõuetele ja on isesulguv ning riivistuv. Tuletõkkeukse ülesanne on pidurdada suitsu ja tule levimist teatud aja jooksul – s.t uks peab olema kinni. Tuletõkkeuksed võivad, kuid ei pruugi olla samal ajal ka evakuatsiooniuksed.

Evakuatsiooniuks suundub hoonest otse maapinnale või muusse tuleohu eest kaitstud kohta, asub evakuatsioonipääsus või selleni viival teel ning selle ülesandeks on võimaldada kõikide inimeste kiire ja ohutu väljumine hoonest. Evakuatsiooniukse ülesanne on võimaldada uks igal juhul avada ja inimestel väljuda. 

 

 


http://buy-steroids.org